Sökning: "Lekens betydelse för barns språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Lekens betydelse för barns språkutveckling.

 1. 1. Lekens lekfullhet i det verbala språket : En kvalitativ studie av interaktion i leken och barns individuella språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebecka Andersson; [2020]
  Nyckelord :Lek; fri lek; interaktion; artefakt; pedagog och mediering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att när barn leker tillsammans med andra får det en positiv betydelse för barns verbala språk och att det verbala språket stöttas av lekkamraterna som ingår i leken, då barn hjälps åt att förstärka sitt verbala språk. Tidigare forskning visar även att lekformer såsom socio dramatisk lek och fri lek som innebär samspel mellan barnen främjar barns språkutveckling genom att de sociala och kommunikativa aspekterna i dessa leksituationer har positiv inverkan på barns språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Lekens betydelse för barns språkutveckling : Fem pedagogers uppfattningar om lekens betydelse för barnsspråkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Magnusson; Matilda Sund; [2018]
  Nyckelord :Lek; lärande; pedagogisk verksamhet; samspel; språk och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om lekens betydelse förbarns språkutveckling. Arbetet var en kvalitativ studie som byggde på semistrukturerade intervjuerdär fem förskollärare fördelade på två förskolor deltagit. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med barn med annat modersmål i förskolan : En essä om samspel och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kim Johansson; [2017]
  Nyckelord :Secondary language learning; second language; first language; native language; language learning; inclusion; play; literacy; interaction; preschool; Andraspråksinlärning; andraspråk; förstaspråk; modersmål; språkinlärning; inkludering; lek; litteracitet; samspel; förskola;

  Sammanfattning : Jag vill med den här essän synliggöra problematiken som kan uppstå med barn som har annat modersmål än svenska, i den svenska förskolan. Hur kan vi inom förskolan på bästa möjliga sätt ta emot dessa barn, hjälpa dem med andraspråksinlärningen samt samspela med andra barn? Jag undersöker hur och vad vi pedagoger kan använda oss av för verktyg, och vad som är viktigt att tänka på, när vi använder oss av dem. LÄS MER

 4. 4. Leken - Ett verktyg till språkglädje

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Kristina Elenius; Sofia Axèll; [2014]
  Nyckelord :Förskola; språkutveckling; dagliga leken; lek; förskolebarn; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att få en inblick i lekens betydelse för förskolebarns språkutveckling, samt vad förskollärare gör för att främja barns språkutveckling i den dagliga leken. De frågeställningar studien bygger på är: Hur ser pedagoger på den dagliga leken? samt Hur ser pedagogerna på sin roll i barnens språkutveckling utifrån lekens betydelse? Åtta pedagoger på två förskolor intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. "Lek är ett levande språk" : En fenemenologisk studie om pedagogernas uppfatningar om lekens betydelse om barns språkutveckling

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Meltem Bezgin; Sultan Demirkoaparan; [2014]
  Nyckelord :Lek; utveckling; språkutveckling; pedagog; arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger ser på lekens betydelse för barns språkutveckling samt hur de arbetar för att stimulera språkutvecklingen genom leken. Arbetet utgår ifrån fenomenologiska teorier där fokus ligger på människans livsvärld, upplevelser och tankar. LÄS MER