Sökning: "Lektionsdesign"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Lektionsdesign.

 1. 1. Differentierad matematikundervisning = matematikundervisning för alla?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Evelina Ludvigsson; Kristina Tillenius; [2020]
  Nyckelord :Differentiering; Förhållningssätt; Inkludering; Lektionsdesign;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ludvigsson, Evelina och Tillenius, Kristina (2020). Differentierad matematikundervisning = matematikundervisning för alla? Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. En analys av Astrid Lindgrens verk med fokus på dess användbarhet i undervisningen i de tidigare skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Bäärnhielm; [2020]
  Nyckelord :sociocultural; children litterature; picturebooks; sterotypes; primary school; Astrid Lindgren; skönlitteratur; tolerans; genus; relationer; Lgr 11; undervisning; norm*;

  Sammanfattning : I denna uppsats har utvalda böcker skrivna av Astrid Lindgren analyserats med syftet att tar reda på hur man kan använda dem i undervisningen. Analysen utgår från grundskolans tidigare år, årskurserna f-3. I analysen fokuserar jag på rubrikerna, relationer, tolerans och genus och hade dessa som fokus när böckerna lästes. LÄS MER

 3. 3. Area : Undervisning med hjälp av variationsteori och IKT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Helena Hirsmark; [2019]
  Nyckelord :Area; theory of variation; learning study; ICT; digital tools; education.; Area; variationsteorin; learning study; IKT; digitala verktyg; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa relationen mellan undervisning och lärande, med IKT som arbetsredskap, för att möjliggöra lärande om ett specifikt lärandeobjekt om area. Studien inriktas mot elever i årskurs 4–6. Teorin som studien bygger på är variationsteorin. LÄS MER

 4. 4. Design av verklighetsanknuten matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Pernilla Norberg; [2015]
  Nyckelord :Design study; lesson design; mathematics with connection to reality; designstudie; lektionsdesign; verklighetsanknuten matematik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to design short interventions based on the literature study, which will change the pupils’ posture on mathematics and connections between problem-solving in mathematics and everyday life. An experimental group of 17 pupils in fifth grade participated in the study and were educated in everyday mathematics 20 minutes a day during four weeks. LÄS MER

 5. 5. Att utforma meningserbjudande undervisning för elever med utvecklingsstörning : En studie av lektionsdesign i grundsärskolans ämnesområde kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Eva Savilahti; [2015]
  Nyckelord :Lektionsdesign; grundsärskola; utvecklingsstörning; didaktik; variationsteori; kommunikation; känslor; ämnesområden; träningsskolan;

  Sammanfattning : Denna studie har en Lesson/Learning Study-inspirerad forskningsansats och syftar till att utveckla elevernas förmåga att tolka känslouttryck. Studien har genomförts i grundsärskolans inriktning ämnesområden (i vilken elever med svår och måttlig utvecklingsstörning går) och i denna uppsats fokuseras särskilt undervisningsdesignen. LÄS MER