Sökning: "Lena Almlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Almlund.

  1. 1. Förskollärare - "det bästa yrket för en kvinna"? "Ett arbete om genusstrukturer i förskolearbetet", Preschoolteacher - "the best profession for a woman"? "A study on genderstructures in preschoolwork"

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Lena Almlund; [2006]
    Nyckelord :Könskodning; Särartstanke; Kvinnodominans; Arbetsmarknad; Manligt; Kvinnligt; Förskolan; Förskolläraryrket;

    Sammanfattning : Mitt arbete tar upp varför förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats. Vilka de bakomliggande orsakerna till att det är så belyses också i arbetet. I min undersökning ingår både manliga och kvinnliga förskollärare samt en kommunal tjänsteman. LÄS MER