Sökning: "Lena Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Lena Andersson.

 1. 1. ”Nu kom munvårdbrickan fram” – En studie om sjuksköterskors erfarenheter av palliativ brytpunkt på äldreboende.

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina de Frumerie; Eva-Lena Johansson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Äldreboende; palliativ brytpunkt; döendeprocessen; fokusgruppsintervju; erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: The term transition is often used in health care to describe transitions between different phases of a disease. The transition to palliative care refers to the transition from the medical care being curing to relieve suffering. LÄS MER

 2. 2. Flodpärlmusslans (Margaritifera margaritifera) påverkan på öringens (Salmo trutta) tillväxt, konditionsfaktor och habitatval.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Lena Andersson; [2018]
  Nyckelord :Freshwater pearl mussel; brown trout; Flodpärlmussla; öring;

  Sammanfattning : The freshwater mussel family Unionoida lives a complex life with its host animals and the freshwater mussel family’s existence is threatened worldwide. One of these species, the pearl mussel (Margaritifera margaritifera), is a “responsibility species” for Scandinavia and a lot of work is ongoing to save the species. LÄS MER

 3. 3. Vad avgör valet? : En kvalitativ intervjustudie kring hörande vårdnadshavares skolval för sitt döva eller hörselnedsatta barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Lena Andersson; Linn Nyås; [2018]
  Nyckelord :vårdnadshavare; teckenspråk; reguljär klass; hörselskada; skolval; hörselklass; teknik; anpassa; språkval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Design of filter cloth analyser : Development of a portable filter cloth selection tool for filters used to regenerate the acid used in the pickling process during the production of  stainless steel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Axel Andersson Egerlid; Fredrik Westin; [2018]
  Nyckelord :ASRA; Product development; Filtration; Turbidity; Analyser; Analyzer; Filter cloth; Industrial Design Engineering; Chemistry; Particle detection;

  Sammanfattning : The stainless steel industry is an industry which manufactures one of the most used ma-terials in the world. Even though the vast size of the industry many might not reflect werethe steel comes from when buying their IKEAcutlery etc. But in fact this industry is moreintricate and complex than one might think. LÄS MER

 5. 5. Tillgängliggörande av sekretessbelagd arkivinformation om enskilda personer : Rörande hälsa och sociala förhållanden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lena Andersson; [2018]
  Nyckelord :Forgotten remembered; macroappraisal; privacy; use; security records; secret; OAIS; Sekretess; sekretessprövning; tillgänglighet; enskilda personer; GDPR; personuppgifter; OAIS-modellen; rätten att glömmas eller bli ihågkommen; mikrohistoria;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens fokus ligger på lagstiftningen och hanteringen av sekretessbelagd information om enskilda personer gällande hälsa och sociala förhållanden. Att tolka lagar är inte lätt och vilket ansvar vilar på arkiven kring utlämnande av sådana handlingar. LÄS MER