Sökning: "Lena Arm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Arm.

  1. 1. Flexion i nacken vid sittande och stående datorarbete, en jämförande studie

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

    Författare :Lena Ljung; [2014]
    Nyckelord :computer work; sitting; standing; neck flexion.; datorarbete; sittande; stående; nackflexion;

    Sammanfattning : Nackbesvär är vanligt förekommande vid datorarbete. Stående datorarbete har i visats ha en gynnsam effekt på nackbesvär. Nackflexion kan ge en ökad belastning på nacken. LÄS MER