Sökning: "Lena Armstrong"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Armstrong.

  1. 1. Frågeformulär med patientrapporterade utfallsmått för patienter med primär hjärntumör : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

    Författare :Lena Rosenlund; [2015]
    Nyckelord :Frågeformulär; PROM; Hjärntumör; Symptom; Funktion; Hälsorelaterad livskvalitet;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGVarje år insjuknar ca 1200 personer i Sverige med primär hjärntumör (Socialstyrelsen, 2014). En hjärntumör får ofta en stor inverkan på livssituationen för patienten och dennes närstående. LÄS MER