Sökning: "Lena Eriksson"

Visar resultat 21 - 25 av 42 uppsatser innehållade orden Lena Eriksson.

 1. 21. Vampyrer i klassrummet : -vad kan Bram Stoker och Stephanie Meyer lära elever i högstadiet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Evelina Tilving; [2011]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; teman; motiv; Dracula; Om jag kunde drömma; kanon; populärkultur; klassiker;

  Sammanfattning : I kursplanen för Svenska B står att läsa att eleven ska ”ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker” (Skolverket.se). LÄS MER

 2. 22. Alla ska med?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lena Eriksson; [2010-06-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Bemötandet inom socialtjänsten : En kvalitativ studie om klienters upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Välijeesiö; Anna-Lena Eriksson; [2010]
  Nyckelord :attitudes; clients; social service; power; interactional perspective; bemötande; klient; socialtjänst; makt; interaktionistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how clients who have or have previously had a drug- and/or alcohol addiction experienced interchanges with social workers. In this study, eight semi-structured interviews were made with respondents from an out-patient clinic in a small town in Sweden. LÄS MER

 4. 24. Det goda mötet. Förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till det goda mötet med den äldre patienten och dennes närstående

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Catarina Bäck-Edberg; Lena Janmarker; [2009-08-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att beskriva förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till det godamötet. Att möta människor är grunden för all mellanmänsklig kontakt och det innebär ett samspelmellan människor som berörs. Goda möten ger ofta glädje, tillfredsställelse och ibland en känslaav lycka. LÄS MER

 5. 25. Maskulin hegemoni och feminin omvårdnad : En studie om distriktsköterskors syn på mäns hälsa och strategier vid hälsosamtal med män

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Lena Söderblom; [2009]
  Nyckelord :genusperspektiv; hegemoni; hälsa; hälsoparadoxen; hälsoprevention; maskulinitet; gender perspective; health; health prevention; hegemony; health paradox; masculinity;

  Sammanfattning :  Titel: Maskulin hegemoni och feminin omvårdnad     En studie om distriktsköterskors syn på mäns hälsa och strategier vid hälsosamtal med män Arbetets art: Självständigt arbete i genusstudier Program/Kurs/kursbeteckning: Magisterutbildning med inriktning mot genusstudier Arbetets omfattning:15 högskolepoäng Sidantal: 37 Författare: Lena Söderblom Handledare: Henrik Eriksson Examinator: Pia Lindberg      SAMMANFATTNING Hälsoparadoxen visar mäns kortare medellivslängd samt död i många åtgärdbara sjukdomar. Lågutbildade och män dör oftare i åtgärdbar sjuklighet än både högutbildade och kvinnor. LÄS MER