Sökning: "Lena Karlsson Leksell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Karlsson Leksell.

  1. 1. Autistiska barns ökade möjlighet till alternativ och kompletterande kommunikation : Fallstudie av ett förbättringsarbete enligt OD metodiken

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

    Författare :Lena Karlsson Leksell; [2013]
    Nyckelord :AAC; augmentative and alternative communication; autism; quality improvement; staff; AKK; Alternativ och kompletterande kommunikation; autism; förbättringsarbete; personal;

    Sammanfattning : Bakgrund: Många barn med autism har svåra sociala och kommunikativa problem, vissa har även beteendeförändringar som skapar problem även för deras familjer. När problemen blir så stora att hela familjelivet påverkas väljer vissa föräldrar att lämna sitt barn till personal på barnboende för barn med funktionsnedsättning. LÄS MER