Sökning: "Lena Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Lena Karlsson.

 1. 1. Anhörigas erfarenheter av psykisk ohälsa och den psykiatriska vården: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lena Andersson Eklund; Louise Karlsson; [2020]
  Nyckelord :life experiences; literature review; mentally ill persons; relatives.; anhörig; litteraturöversikt; livserfarenhet; psykiskt sjuka personer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa kan te sig på olika sätt och att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa kan vara påfrestande. Anhöriga kan ha behov av stöd och delaktighet i vården. Vårdpersonal anser att anhöriga kan vara en resurs och att även de behöver stöd. LÄS MER

 2. 2. En helt ny värld kan öppnas upp : lärares upplevelser av högläsningens didaktiska funktion

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Cassandra Karlsson; Eva-Lena Shakrah; [2020]
  Nyckelord :Didaktisk funktion; högläsning; livsvärldsfenomenologi; literacy; lärarens upplevelser; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka lärares upplevelser av högläsning och högläsningens didaktiska funktion i F-3. Vi har utgått från ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv och använt oss av semistrukturerade intervjuer för att få inblick i olika lågstadielärares upplevelser av högläsning och av vad den har för påverkan på undervisningen. LÄS MER

 3. 3. En analys av vilka etiska budskap två skönlitterära läromedel förmedlar – Med fokus på de etiska budskapen rättskänsla, ansvarstagande, generositet och tolerans i Vittnet och Pojken och Tigern Tidsmaskinen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; barnlitteratur; skönlitterära läromedel; etik; etisk fostran; rättskänsla; ansvarstagande; generositet; tolerans; läroplaner;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks Vittnet (2009) av Lena Hultgren och Pojken och Tigern Tidsmaskinen (1993) av Lars Westman. Båda böckerna är skönlitterära läromedel som riktar sig till elever på mellanstadiet. De skönlitterära läromedlen ska utveckla elevers läskompetens och skapa läslust. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av fritidsaktiviteter för äldre personer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Victoria Karlsson; Lena Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Filmexamination i grundlärarutbildningen : -Vilken matematikdidaktisk kunskap är möjlig att bedöma när studenter examineras genom film?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lena Karlsson; [2018]
  Nyckelord :The Knowledge Quartet; Bedömning i högre utbildning; digitala medier; filmexamination; analysverktyg i bedömning; film som bedömningsform; IKT;

  Sammanfattning : Detta arbete har sin utgångspunkt från en matematikdidaktiks delkurs för blivande grundskolelärare i F-3. Där möter studenterna flera olika skriftliga och muntliga examinationsformer, men ingen som inkluderar digitala medier. Den här studien utgår ifrån en examinationsuppgift som examineras på två olika sätt. LÄS MER