Sökning: "Lena Knutsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Lena Knutsson.

 1. 1. MATEMATIKUNDERVISNING – FRÅN RESULTAT TILL PROCESS En aktionsforkningsstudie kring samverkan i ett höskolepedagogiskt utvecklingsprojekt i lärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Knutsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kollegial samverkan; högskolepedagogik; utvecklingsprojekt; professionella lärandegemenskaper; dialog; kritisk reflektion; aktionsforskning; self-study research; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte:Aktionsforskningsstudiens syfte är att följa ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt och bidra med en bättre förståelse för vad som möjliggör och begränsar utvecklingen av vårt samarbete som lärarutbildare under projektets gång.Teori:Aktionsforskning används som ansats och metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Att appa eller inte appa - det är frågan : Gymnasieelevers användning av appar och annan pedagogisk teknologi - med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Lena Knutsson; Jannice Rahm; [2016]
  Nyckelord :Special education; reading disorder; writing disorder; educational technology; apps; motivation; Specialpedagogik; läs - och skrivsvårigheter; teknologiska verktyg; appar; motivation;

  Sammanfattning : Datorer till varje elev blir allt vanligare i gymnasieskolan. Med datorn följer oändliga möjligheter till undervisning och lärande men också många dilemman för lärare. Det finns ofta en övertro på att modern teknik ska ”fixa” dessa pedagogiska dilemman och att lärare med automatik ska veta hur tekniken ska användas. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens hantering av medias granskning : En kvalitativ studie om hur socialarbetare upplevde hanteringen av mediagranskning på deras arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Lena Knutsson; Elin Ehrlund; [2012]
  Nyckelord :Media scrutiny; social work; handling; professionals; crisis; Media granskning; socialtjänst; hantering; professionellt; kris;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how the professional in social work handles the media scrutiny. When the media writes about social services there is seldom anything positive written about it, many social services organizations are instead heavily criticized and scrutinized by the media. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och hinder kring integrering - En fallstudie om individintegrering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rebecca Johansson; Bengt-Göran Knutsson; Eva Myllenberg; [2010]
  Nyckelord :En skola för alla; Inkludering; Integrering; Normalitet; Särskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår fallstudie, är att ta reda på vilka faktorer som möjliggör eller hindrar integrering i grundskolan av en elev inskriven i särskolan. Studien belyser olika aktörers tankar kring integrering, inkludering och en skola för alla. Aktörerna är vår fallstudieelev, hans mamma och pedagoger i både särskolan och grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Färsk fika eller skitiga kalsonger – välj själv! En kvalitativ studie om betydelsefulla förändringsfaktorer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jenny Knutsson; Lena Boman Emanuelson; [2009-01-15]
  Nyckelord :kriminalvård; what works; programverksamhet; förändringsarbete; förändringsfaktorer;

  Sammanfattning : Kriminalvårdens har som mål att minska brottsligheten och öka människors trygghet i samhället. När en person döms till en frivårdande påföljd som t.ex. skyddstillsyn kan domen vara förenad med ett behandlingsprogram. LÄS MER