Sökning: "Lena Lidman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lena Lidman.

 1. 1. Föreningsskuldens påverkan på bostadsrättsföreningars värde - Finns det en optimal kapitalstruktur?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Lena Lidman; Klara Egerström; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Optimal Kapitalstruktur; Modigliani Miller; Mathematics and Statistics; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All tenant-owned apartments in Sweden are a part of a private housing cooperative, and the residents share a part of it. The cooperative housings economy is a part of the households’ economies, since residents indirectly are responsible for the cooperative housings’ debts. LÄS MER

 2. 2. Ett moderiktigt margarin - En studie om Floras varumärkesrevitalisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Albertsson; Sara Trobro; Lena Lidman; [2010]
  Nyckelord :Marknadsföring; revitalisering; celebriteter; varumärkesuppbyggande; Flora; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Ett moderiktigt margarin – En studie om Floras varumärkesrevitalisering Seminariedatum: 2011-01-14 Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp Författare: Johan Albertsson, Lena Lidman, Sara Trobro Handledare: Lars Carlman Examinator: Nikos Macheridis Nyckelord: Marknadsföring, revitalisering, celebriteter, varumärkesuppbyggande, Flora Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företag kan använda sig av celebriteter för att revitalisera ett varumärke samt vilken roll celebriteterna spelar i den varumärkesuppbyggande processen. Metod: Empirisk data har samlats in genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. ”Vi älskar Erik” - En kvalitativ undersökning om relationen mellan fans och idoler samt mediers påverkan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Gester; Lena Lidman; [2010]
  Nyckelord :Fans; Fandom; Icke-ömsesidiga relationer; Gruppidentitet; Idoler; Idoldyrkan; Tolkningsgemenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Då den akademiska synen på fans länge varit negativ samt ur ett icke-fans perspektiv saknar vi forskning som inte genomsyras av detta. Vi anser inte att det behöver vara något negativt att vara ett fan och vill lyfta fram det meningsfulla utifrån ett fans perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Nä, så går det nog inte till – En kritisk granskning av Systembolagets anti-langningskampanjer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lena Lidman; Jonna Sehlstedt; [2010]
  Nyckelord :retorik; reklamkampanjer; reklam; budskap; kommunikationskampanjer; hälsokommunikation; Systembolaget; langning; corporate advertising; företagsbilder; kritiskt förhållningssätt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem och syfte: Ökade krav på företagens kommunikation resulterar i ökade krav på allmänheten att vara kritisk till den information vi möter. Hälsokampanjer blir allt vanligare och i ett samhälle med ett informationsöverflöd kan det bli lätt att förlita sig på experter. LÄS MER