Sökning: "Lena Lundkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Lundkvist.

  1. 1. En trädgård att klappa på : ett gestaltningsförslag med fokus på det taktila sinnet för att främja välbefinnandet hos äldre

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Jonna Göthlin; Annika Lundkvist; [2016]
    Nyckelord :sinnesträdgård; känselsinnet; trädgård; vårdboende; taktila växter;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att föreslå en gestaltning för en sinnesträdgård som fokuserar på det taktila sinnet, samt att genom målinriktade val av både växter och hårda material främja välbefinnandet hos äldre. Upplevelser för de icke-visuella sinnena är något som ofta saknas i gestaltning. LÄS MER