Sökning: "Lena Månsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lena Månsson.

 1. 1. Elevers motivation - Hur ser den ut och kan den främjas?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lena Månsson; Emma Ådahl; [2016]
  Nyckelord :biologi; lärande; motivation; sammanhang; self-determination theory; utmaning;

  Sammanfattning : Motivation är centralt vid lärande. En av lärarens huvuduppgifter är således att främja motivationen hos eleverna. Det finns dock få empiriskt underbyggda metoder för detta. LÄS MER

 2. 2. Miljön i förskolan– ett specialpedagogisk redskap?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Anna-Lena Andersson; Lena Svanberg-Månsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ur ett pedagogiskt perspektiv är det viktigt att utgå ifrån att skolan är en skola för alla. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om fysisk och psykosocial miljö. Denna studie vill belysa hur det med hjälp av förändringar i den fysiska och psykosociala miljön i förskolan går att arbeta för en skola för alla barn. LÄS MER

 3. 3. Ny lagstiftning om förmånsrätt och företagshypotek - Hur bankernas kreditgivning till företag påverkas

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Norling; Lena-Marie Månsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Den 5 juni 2003 antog riksdagen regeringens förslag om nya regler om förmånsrätt vid konkurs. De nya reglerna innebär att värdet av företagshypotek försämras och nuvarande lag om företagshypotek (1984:649) upphör att gälla och ersätts av en ny lag om företagsinteckning (2003:528). LÄS MER

 4. 4. Tänkbara effekter av ett närmare samarbete mellan intern och extern revisor

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madelene Törnqvist; Lena-Marie Månsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under de senaste åren har många företagsskandaler både i Sverige och utomlands uppdagats, vilka har bidragit till ett ökat fokus på revisorernas arbete. I flera av dessa fall har en av anledningarna varit brister i företagets interna kontroll. LÄS MER