Sökning: "Lena Orderud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Orderud.

  1. 1. ”Att leta efter en nål i en höstack kräver ficklampa, god hörsel och tålamod” En kvalitativ studie om hur samtalsbehandlare förhåller sig till barns behov av information när de tar emot föräldrar i behandling för alkoholproblem

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Lena Orderud; Hanna Skoglycke Nord; [2020-03-04]
    Nyckelord :Barns behov; information; föräldraskap; alkoholproblem; barn som anhöriga; barnperspektiv.;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur samtalsbehandlare förhåller sig till barns behov av information när föräldern sökt behandling för alkoholproblem. Studien besvarade hur de professionella tänker om barns behov av information om den vuxnes behandling, hur de upplever att det är att tala med föräldrarna om barns behov och om de noterat att barnen gagnats av föräldrarnas behandling samt vilka erfarenheter de har av att föräldrarna talar med sina barn om behandlingen och alkoholproblemen. LÄS MER