Sökning: "Lena Techel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Techel.

  1. 1. Arbetssökande, vägledning och motivation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Petra Gyltman; Lena Techel; [2011]
    Nyckelord :Motivation och vägledning;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att undersöka arbetssökandes syn på motivation och vägledning. Hur upplever den arbetssökande sin motivation? Vilka faktorer anser den arbetssökande påverkar motivationen. Vilken syn har den arbetssökande på vägledning i förhållande till motivation. LÄS MER