Sökning: "Lena Wik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Wik.

  1. 1. Våld i svensk kriminalfilm : En textanalys ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Miriam Ekwurtzel; Lena Karlsson; [2014]
    Nyckelord :våld; svensk film; kriminalfilm; genus; intersektionalisering; textanalys; stereotyper; femininitet; maskulinitet;

    Sammanfattning : Detta är en textanalys av svensk kriminalfilm. Den här studien undersöker hur våld skildras i svensk kri-minalfilm, hur våldet motiveras och vilka skillnader det finns mellan kvinnor och mäns motiv, och om våldskaraktärerna innehar stereotypa könsrelaterade egenskaper. LÄS MER