Sökning: "Lena de Ron"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena de Ron.

  1. 1. Bortom schablonen : En kvinnohistorisk analys om läraren i hem- och konsumentkunskap

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (LHS)

    Författare :Lena de Ron; [2007]
    Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; subjektivitet; poststrukturalism; feminism.;

    Sammanfattning : Denna studie utgår från en poststrukturalistisk teori med feministiskperspektiv och har som syfte att förstå och se olika kontexts betydelse för subjektets skapande för läraren i grundskoleämnet hem- och konsumentkunskap (förkortning HK) Genom reflexiva intervjuer med verksamma HK-lärare och med en poststrukturalistisk analys studeras hur lärarnas upplevelser och erfarenheter kan relateras dels till schablonbilden och dels till hur den genom samtida och historiska texter kan förstås.Studien behandlar en existerande bild eller en schablon om hur läraren i hem och konsumentkunskap, förväntas vara och agera. LÄS MER