Sökning: "Lending cost"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Lending cost.

 1. 1. GPU-Assisted Collision Avoidance for Trajectory Optimization : Parallelization of Lookup Table Computations for Robotic Motion Planners Based on Optimal Control

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Abhiraj Bishnoi; [2021]
  Nyckelord :Motion Planning; Robotics; Trajectory Optimization; GPGPU; Parallel Programming;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges associated with optimization based methods forrobotic motion planning is their extreme sensitivity to a good initial guess,especially in the presence of local minima in the cost function landscape.Additional challenges may also arise due to operational constraints, robotcontrollers sometimes have very little time to plan a trajectory to perform adesired function. LÄS MER

 2. 2. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 3. 3. Mixed Integer Linear Programming for Allocation of Collateral within Securities Lending

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Martin Wass; [2020]
  Nyckelord :Collateral; collateral management; optimisation; mixed integer linear programming; collateral allocation; opportunity cost; triparty collateral management; counterparty risk; Säkerheter; säkerhetshantering; optimering; blandat-heltal linjär programmering; alternativkostnad; motpartsrisk; tripartykostnad;

  Sammanfattning : A mixed integer linear programming formulation is used to solve the problem of allocating assets from a bank to its counterparties as collateral within securities lending. The aim of the optimisation is to reduce the cost of allocated collateral, which is broken down into the components opportunity cost, counterparty risk cost and triparty cost. LÄS MER

 4. 4. Skattemässiga effekter vid koncernintern finansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Björklund; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; tax law; internprissättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Koncernintern finansiering aktualiserar ofta flera skattemässiga frågeställningar. Inledningsvis måste normalt den skatterättsliga klassificeringen av transaktionen undersökas dvs. om finansieringen ska utgöra ett tillskott av eget eller främmande kapital. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan revision och kostnaden för lånat kapital i svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga : En kvantitativ studie om revisorns betydelse i svenska mindre aktiebolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ebba Karlsson; Nellie Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Revision; revisor; ränta; räntekostnad; big 4; auktoriserad revisor; aktiebolag; samband;

  Sammanfattning : The most common way for small companies in Sweden to finance themselves is through loans from various credit institutions. In recent years, financial crises have affected the regulation of credit and, above all, the limited credit management has affected smaller companies, as they are considered to be a greater risk for creditors. LÄS MER