Sökning: "Lennart Elmquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lennart Elmquist.

  1. 1. Värdegrundsarbete i skolan. En studie av gräsrotsbyråkraters utmaningar.

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Hanna Nylund; Elin Elmquist; [2013]
    Nyckelord :skola; lärare; värdegrund; etiskt dilemma; gräsrotsbyråkrater; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Vi har undersökt hur lärare på en grundskola upplever värdegrundsarbetet på den skolan de arbetar på. Genom åtta stycken intervjuer med lärare i både teoretiska och praktiska ämnen har vi fått en bred insyn i den aktuella skolans arbete med etik och moral. För att få en djupare förståelse för lärarnas svar har vi bl.a. LÄS MER