Sökning: "Lennart Robin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lennart Robin.

  1. 1. Offentlig upphandling i demokratins tjänst - Teori och praktik i fallet Skånetrafiken

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Robin Holmberg; Annette Linander; [2009]
    Nyckelord :offentlig upphandling; implementeringsprocess; Skånetrafiken; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Vart fjärde år väljer vi de politiker vi anser bäst kan tillgodose våra behov och önskemål. Politikerna antar mål för den offentliga verksamheten som förhoppningsvis motsvarar det väljarna förväntar sig. LÄS MER