Sökning: "Lennart Sebastian Wolff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lennart Sebastian Wolff.

  1. 1. Vägen mot anställbarhet : en fallstudie av ett rehabiliteringsprojekt

    Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Joel Mattsson; Lennart Sebastian Wolff; [2009]
    Nyckelord :Employability; Establishing boundaries; Rehabilitation; Work model; reporting sick; Anställbarhet; Gränsdragning; Rehabiliteringsarbete; Arbetslinjen; Långtidssjukskrivning;

    Sammanfattning : Syftet med denna D-uppsats är att undersöka hur den nya betoningen på arbetslinjen påverkat rehabiliteringsarbetet för långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa samt arbetets målsättning att öka de sjukskrivnas ”anställbarhet”. Utöver detta ämnar vi även se hur gränsdragningen mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gällande individernas anställbarhet formas i praktiken. LÄS MER