Sökning: "Lennart Tholén"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lennart Tholén.

 1. 1. Vilka bakomliggande orsaker gav upphov till den egyptiska revolutionen?

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Lennart Tholen; [2013]
  Nyckelord :Egypten; auktoritärt styre; uppror; matkris och civil revolt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ta reda på vilka samhälleliga faktorer som initierade det egyptiska upproret. Envåldshärskaren Mubarak hade styrt landet i 30 år fram till revolten 2011. Egypten hade sedan lång tid lidit under svåra ekonomiska och sociala förhållanden, där medborgarna saknade politiska rättig- heter. LÄS MER

 2. 2. Vilka personliga egenskaper krävs för en framgångsrik individuell karriärutveckling?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lennart Tholén; [2012]
  Nyckelord :karriärutveckling; karriärmanagement; livsutveckling; human resource management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Didaktiska implikationer vid ADHD – och andra neuropsykiatriska störningar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lennart Tholen; [2012]
  Nyckelord :ADHD; allmändidaktik; forskningsstudier; multimodal behandling; statliga styrdokument.;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte har varit att jämföra de statliga styrdokumentens rekommendationer i relation till de identifierade ståndpunkterna inom forskning om didaktik och ADHD. Som design valde jag en systematisk litteraturstudie. Jag hämtade resultat från 15forskningsstudier inom svensk och internationell forskning, från flera vetenskaper. LÄS MER

 4. 4. För- och nackdelar med distansstudier inom Kriminalvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Lennart Tholén; [2011]
  Nyckelord :Kriminalvården; distansstudier; motivation; självdisciplin; lärcentrum;

  Sammanfattning : Studier inom Kriminalvården sker både med handledd undervisning ochmed distansstudier i olika studienivåer, från SFI till högskolestudier. Dennakvalitativa studie har velat ta reda på för- och nackdelar med distansstudierinom Kriminalvården. LÄS MER

 5. 5. Har familjen betydelse för välbefinnandet när det gäller intagna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Lennart Tholen; [2011]
  Nyckelord :copingstrategier; familjerelationer; intagen; stress; välbefinnande;

  Sammanfattning : Denna studie ville ta reda på om intagna med partner eller barn harett bättre välbefinnande, jämfört med intagna utan partner eller barn.Andra syftet var att ta reda på om god kvalité i familjerelationernager ett förbättrat välbefinnande. LÄS MER