Sökning: "Lennart Wallander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lennart Wallander.

  1. 1. En beskrivning och kartläggning av Handelsbanken

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mohammes Ahmeddin; Anton Alaraj; [2007-02-14]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Sedan bankväsendets uppkomst har flera kriser uppståtti Sverige där flera banker fått avverka sina verksamheter och några andra fortsatt bedriva dessa.Krig och ekonomiska svårigheter har drivit dessa banker i olika riktningar. LÄS MER