Sökning: "Lenny Rosenqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lenny Rosenqvist.

  1. 1. Förutsättningar för internhandel inom offentlig verksamhet –en fallstudie vid Sahlgrenska Universitetssjukhus

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jimmy Andersson; Lenny Rosenqvist; [2018-08-21]
    Nyckelord :Internprishandel; ekonomistyrning; offentlig sektor; styreffekter; styrmedel;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Svensk offentlig verksamhet har genom trender och stockholmsmodellen marknadsanpassats vilket resulterat i likheter med den privata sektorn. Divisionalisering, resultatenheter och därmed internhandel är exempel på detta. Trots likheter utgör den svenska offentliga verksamheten en unik kontext. LÄS MER