Sökning: "Leo Dan Lukas Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leo Dan Lukas Eriksson.

  1. 1. Kär och galen eller sansad och professionell - en granskning av TV-serierna House och Grey's Anatomy

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Leo Dan Lukas Eriksson; Charlotte Anderberg; [2007]
    Nyckelord :innehållsanalys; House; Grey s Anatomy; genus; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Då media spelar en allt större roll i våra vardagliga liv, med förebilder och yrkesval som inspirerar och influerar oss är det viktigt att se hur dessa framställs. Vi har valt att närmare granska två populära serier i tv som båda delar sjukhustema. LÄS MER