Sökning: "Leo Franzen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leo Franzen.

  1. 1. Ledarskap i försvaret - en fenomenologisk undersökning av KB-elevers perspektiv före och efter en strapatsvecka

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Niclas Franzén; Malin Mölstad; [2004]
    Nyckelord :Psychology; Psykologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : We have conducted a phenomenological study on students who will become officers (KB-elever) and our subject is leadership. Our first purpose was to determine their point of view in leadership and how the describe it on two occasions. One occasion before and one after a field-training course in survival techniques. LÄS MER