Sökning: "Leon Johansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Leon Johansson.

 1. 1. Transmedialt berättande i Marble Hornets : Transmedia, alternate reality gaming och hur det översätts till film

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Leon Johansson; [2016]
  Nyckelord :transmedia; alternate reality gaming; berättande; transmedialt berättande; interaktivitet; crossmedia;

  Sammanfattning : Transmedialt berättande innebär berättande som sker över flera medium som samverkar för att berätta samma berättelse, där varje medium dessutom enskilt bör hålla god form, för att sedan skapa en större summa när det sammanförs med de andra. En sådan produktion kräver mycket ur publiken, såväl som forskare, då man behöver analysera och värdera varje enskild del av berättelsen varpå man kan ta sig an den fulla konstellationen. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet hos barn som lider av övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Frendin; Rebecka León Johansson; [2015]
  Nyckelord :Overweight; obesity; children; physical activity; Övervikt; fetma; barn; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur mycket fysisk aktivitet barn i åldrarna 14-17 år registrerade vid överviktsenheten på ett barnsjukhus i Mellansverige utför samt att jämföra flickors och pojkars fysiska aktivitet. Vidare har barns självskattning av fysisk aktivitet jämförts med hur det sedan ser ut när de registrerat sin fysiska aktivitet i en aktivitetsdagbok. LÄS MER

 3. 3. Information System Effects on Organizations Balanced Scorecard work

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Nicolas Leon Uriarte; Olof Johansson; [2008]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Software; Executive Strategy Manager; DSS; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Background: It has long been argued that decision support systems are used to simplify and support businesses. The creators of the Balanced Scorecard, Kaplan and Norton, have developed their own software application to facilitate and create a support to organizational strategy work. LÄS MER