Sökning: "Leonard Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leonard Persson.

  1. 1. Fallbeskrivningen Anna: "Tala är silver, tiga är guld" - kommunikation enligt ett barn med språkstörning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Linda Johanson; Ann-Sofie Persson; [2008]
    Nyckelord :språkstörning; samverkan; språk- kommunikationsklass; fallbeskrivning;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med arbetet var att beskriva och analysera ett barn med språkstörning utifrån de olika verksamheter barnet ingått i. Vi valde att lägga tyngdpunkten på nuvarande och framtida skolsituation. Metod Vi utformade arbetet som en fallbeskrivning. LÄS MER