Sökning: "Leontiev"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Leontiev.

 1. 1. Redefining Undervisning for Swedish Preschool : Viewing preschool teachers’ conceptions of teaching through Cultural Historical Activity Theory

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Shelbi Taylor; [2018]
  Nyckelord :teaching; undervisning; preschool; play; contradictions; activity theory; Leontiev;

  Sammanfattning : Recent reports by the Swedish School Inspectorate have shown preschool teachers’ understanding of their teaching mission to be complex and the responsibility of teaching in preschool, multifaceted.  While the school law places responsibility for goal-directed teaching on preschool teachers, the current Swedish preschool curriculum makes no mention of the concept of teaching, defined in Swedish as undervisning. LÄS MER

 2. 2. Frihet och inflytande ur barns och pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Egil Karlow; [2017]
  Nyckelord :power; influence; children; preschool; democracy; activity theory; makt; inflytande; barn; förskola; demokrati; aktivitetsteori; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förutsättningarna för barns och vuxnas inflytande och frihet i förskolan. Studien bygger på observationer, intervjuer och diskussioner på en förskoleavdelning. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling från ett sociokulturellt triangeldrama : En studie om förskollärares kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vincent Rindebratt; Robin Lundkvist; [2015]
  Nyckelord :Pre-school teacher; skill development; sociocultural perspective; three dimensions of learning; Förskollärare; kompetensutveckling; sociokulturellt perspektiv; tre dimensioner av lärande;

  Sammanfattning : Swedish pre-school teachers are in the middle of a debate regarding a form of general school competence that today is criticized by mass media. The training and skill development that is used today is an important tool in the development of the organization as well as the people that work in them. LÄS MER

 4. 4. Vygotskij och Leontjev om lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Håkan Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :lek; lekpedagogik; Leontjev; Vygotskij; play; play pedagogy; Leontiev; Vygotsky;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om de sovjetiska psykologerna Vygotskij och Leontjevs teoretiska perspektiv på lek, så som Vygotkji presenterar sin teori i förläsningen Lekens roll i barnets psykiska utveckling 1933 (1981) och så som Leontjev presenterar sin teori i artikeln Lekens psykologiska grundvalar i förskoleåldern 1944 (1982). Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ hermeneutisk textanalys av dessa två källor, och ställer sig frågan vad Vygotskijs och Leontjevs teorier betyder? Analysen anlägger dels ett hermeneutiskt historiskt perspektiv och dels ett nutids historiskt pedagogiskt perspektiv. LÄS MER