Sökning: "Lesbiskt relationsvåld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lesbiskt relationsvåld.

  1. 1. Lesbiskt relationsvåld : ur ett socialsekreterarperspektiv

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Per Böhlin; Tomas Oredsson; [2005]
    Nyckelord :Lesbiskt relationsvåld; Socialtjänst; Föreställningar; Socialkonstruktivism; Empowerment;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar lesbiskt relationsvåld, och syftet var att undersöka vilka föreställningar socialsekreterare har kring lesbiskt relationsvåld samt hur de ser på förutsättningarna för att utföra ett bra arbete med denna grupp. Vi utgick från följande frågeställningar: Vilka föreställningar har socialsekreterare om dem som utövar våld i lesbiska relationer? Vilka föreställningar har socialsekreterare om dem som blir utsatta för våld i lesbiska relationer? Vilka förklaringsmodeller/teorier utgår socialsekreterare ifrån i sina resonemang kring lesbiskt relationsvåld? Vilka förutsättningar anser sig socialsekreterare ha på sin arbetsplats för att göra ett bra arbete med lesbiska i våldsamma relationer?Vi hade en hermeneutisk ansats, och vi använde en kvalitativ metod. LÄS MER