Sökning: "Lessons Learned System"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Lessons Learned System.

 1. 1. Lärdomar i en storskalig agil transformation ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Robert Holmgren; Lisa Krus; [2022]
  Nyckelord :agile transformation; business agility; lean-agile leadership; government agency; scaling agile; large-scale agile framework; SAFe; agil transformation; business agility; lean-agilt ledarskap; myndighet; storskaligt agilt; storskaliga agila ramverk; SAFe;

  Sammanfattning : I en mer komplex och föränderlig värld har organisationer svårt att hänga med och tillräckligt snabbt ta vara på möjligheter, hantera utmaningar samt leva upp till förändringar i kundernas krav. De behöver därför öka sin förmåga att snabbare anpassa sig till förändring, något som benämns som business agility. LÄS MER

 2. 2. Det resilienta sjukhuset? : Kontinuitetshantering som förhållningssätt och verktyg inom svensk hälso- och sjukvård på regional nivå

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Morris Jegust; [2022]
  Nyckelord :business continuity management; resilience; robustness; hospital; societal safety; disaster medicine; kontinuitetshantering; robusthet; resiliens; sjukhus; samhällssäkerhet; katastrofmedicinsk beredskap;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas av globalisering och hög grad av sammankoppling mellan länder och sektorer, vilket även bidrar till sårbarheter. Komplexa risker som präglas av osäkerhet, tvetydighet och konsekvenser med potentialen att få spridningseffekter hotar samhällsviktig verksamhet och därigenom samhällets funktionalitet. LÄS MER

 3. 3. Erfarenhetsåterföring i projektbaserad verksamhet : En fallstudie inom Gatuavdelningen, Borås Stad

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amil Klica; Matin Mustafa; Joakim Raisi; [2022]
  Nyckelord :erfarenhetsåterföring; kunskapsåterföring; erfarenhetsöverföring; kunskapsöverföring; projekteffektivisering;

  Sammanfattning : Flera aktörer inom byggbranschen påtalar vikten av en väl fungerande erfarenhetsåterföring som skapar förutsättningar till effektivisering och förbättring av metoder och arbetsprocesser. Erfarenhetsåterföring skapar utrymme för tillvaratagande av erfarenheter som vidare kan användas och nyttiggöras i nästkommande projekt. LÄS MER

 4. 4. Visualization and Control of a Smart Home Research Facility using an Interactive Public Display

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Magda Larsson Andersson; [2021]
  Nyckelord :Visualization; User experience; Interactive display; Sensors;

  Sammanfattning : This thesis presents the design and implementation of an application for a large interactive public display. The role of the application is to visualize and control the sensor systems that are located in the Human Health and Activity Laboratory, a smart home research facility at Luleå University of Technology. LÄS MER

 5. 5. Joint Human-Machine Exploration of Industrial Time Series Using the Matrix Profile

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab)

  Författare :Felix Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Human-Machine; exploration; industrial; time series; Matrix Profile; data mining; motif; discord; industry 4.0; anomaly detection; discovery; pattern;

  Sammanfattning : Technological advancements and widespread adaptation of new technology in industry have made industrial time series data more available than ever before. This trend is expected to continue, especially with the introduction of Industry 4. LÄS MER