Sökning: "Leunora Asllani"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Leunora Asllani.

 1. 1. Nyckeln till skolframgång för nyanlända elever. : En kvalitativ intervjustudie om inkludering i samhällkunskapsundervisningen ur ett interkulturellt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Leunora Asllani; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; social studies didactic; newly arrived pupils; intercultural perspective; social studies teacher.; Inkludering; samhällkunskapsdidaktik; nyanlända elever; interkulturellt perspektiv; samhällskunskapslärare;

  Sammanfattning : Syftet med föregående undersökning är att öka kunskapen om hur samhällskunskapslärare inkluderar nyanlända elever i undervisningen samt vilka utmaningar som finns i arbetet med detta. Genom en kvalitativ forskningsintervju med fem grundskollärare i årskurs 4–6 har data samlats in och kategoriserats utifrån tre teman som är följande: Betydande faktorer för inkluderingsprocessen, didaktiskt förhållningssätt och läroplan samt vikten av nyanlända elevers tidigare bakgrund och erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Resan in i ett nytt utbildningssystem : En litteraturstudie om nyanlända elevers inkludering i Samhällskunskapsämnet för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Didaktik i Samhällsämnena; Högskolan i Jönköping/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Leunora Asllani; Lisa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända elever; inkludering; Samhällskunskap; didaktik; erfarenheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån forskning undersöka hur lärare kan arbeta för att inkludera nyan- lända elever i samhällskunskapsundervisningen för årskurs 4–6. För att få svar på frågeställ- ningarna i studiens syfte har en litteraturöversikt av forskning genomförts. LÄS MER