Sökning: "Leverage Ratio"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Leverage Ratio.

 1. 1. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 2. 2. Ägarstrukturens koppling till kapitalstruktur : En studie av svenska börsnoterade fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Ekelund; Eleonor von Euler; [2020]
  Nyckelord :Ownership Structure; Capital Structure; Ownership Concentration; Ownership Distribution; Leverage Ratio; Debt Distribution; Ägarstruktur; kapitalstruktur; ägarkoncentration; ägarfördelning; skuldsättningsgrad; skuldfördelning;

  Sammanfattning : Aktieägare investerar kapital med avsikt att få en avkastning, vilket är direkt kopplat till bolagets lönsamhet. För en kapitalintensiv sektor som fastighetsbranschen, är det av stor betydelse att ha en kapitalstruktur väl anpassad till bolagets förutsättningar och behov eftersom detta påverkar resultatet och därmed lönsamheten. LÄS MER

 3. 3. Investment in Working Capital and Shareholder Wealth - A Study on the Swedish Market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Sande; David Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Working Capital Management; Investment; Shareholder Wealth; Business and Economics;

  Sammanfattning : We examine the relationship between investments in working capital and shareholder wealth on Swedish firms. By measuring excess return on a sample consisting of 143 listed Swedish firms between 2009 – 2018, several conclusions could be made. LÄS MER

 4. 4. Leder en lyckad finansiering till en lyckad investering? : En studie om hur svenska equity crowdfundingföretag utvecklas efter en kampanj

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :George Malki; Ludwig Granström; [2020]
  Nyckelord :Equity crowdfunding; external financing; corporate finance; capital structure; Equity crowdfunding; extern finansiering; företagsfinansiering; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Background: Small and medium-sized enterprises account for the majority of the companies in Sweden. After the financial crisis, external financing has become increasingly difficult and a new phenomenon has emerged called crowdfunding. LÄS MER

 5. 5. The impact of M&A on shareholders’ Value; Determinants of the acquirer value creation; Empirical evidence from the Swedish Market.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Badi Mousa; Hussam Restum; [2020]
  Nyckelord :Merger acquisition M A ; Cumulative abnormal returns CAR ; Value creation; Event study; Swedish market.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the impact of M&A announcement on the acquirer shareholders' value in the Swedish market. We further aim to find the determinants behind these changes in the acquirer stock prices. LÄS MER