Sökning: "Levnadsnivåundersökningen"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Levnadsnivåundersökningen.

 1. 1. Ersättningsbarhet - en aspekt av könsojämlikhet på arbetsmarknaden? : En studie om vad kön har för betydelse för en individs ersättningsbarhet i sin position på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pauline Strand; Hanna Hedengren; [2020]
  Nyckelord :Ersättningsbarhet; arbetsmarknad; humankapital; könssegregation; könsojämlikhet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har konstaterat att könsojämlikheten på arbetsmarknaden utgörs av fler aspekter än enbart löneskillnader, utan består även av betydande skillnader mellan kvinnor och män avseende andra arbetsvillkor. Denna kvantitativa studie undersöker ersättningsbarhet som en aspekt av könsojämlikhet och syftar till att studera hur kön samverkar med graden av ersättningsbarhet, relaterat till generellt och företagsspecifikt humankapital. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av utbildning för en jämställd fördelning av hushållsarbete : En kvantitativ studie på den relativa fördelningen av hushållsarbetet för samboende kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Holst; Nilla Sparrborn; [2020]
  Nyckelord :Diskursivt medvetande; Doing gender; hushållsarbete; jämställdhet; praktiskt medvetande; relativa resurser; socialisering; specialiseringsteorin; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om den relativa tiden i hushållsarbete för män och kvinnor i heterosexuella par samvarierar med båda parternas utbildningsnivå. Detta för att få en djupare förståelse för hur kvinnor och män i par med olika kombinationer av utbildningsnivå fördelar hushållsarbetet i relation till sin partner. LÄS MER

 3. 3. Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder : - en långitudinell studie med 24-30 års uppföljningstid

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Liberta Mehmedi; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; lung function; midlife; older age; longitudinal; gerontology; Fysisk aktivitet; lungfunktion; medelålder; hög ålder; longitudinell; gerontologi;

  Sammanfattning : Med en åldrande befolkning ökar vikten av att finna faktorer som kan bidra till bättre hälsa och funktion hos äldre personer. Personer med god lungfunktion lever längre och hälsosammare. Syftet med denna studie var att undersöka lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelåldern upp till hög ålder. LÄS MER

 4. 4. Bra lön eller barn? : En studie av hur kvinnors lön påverkas av föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Lindberg; Josefin Schröder; [2019]
  Nyckelord :rational choice theory; the wage penalty of motherhood.; Humankapitalteori; arbetsmarknad; familjeliv; lön; barn.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kvinnors ekonomiska förutsättningar har förbättrats enormt de senaste decennierna, men än idag råder det skillnader i lön mellan kvinnor och män. Många tror att denna skillnad beror på att kvinnor väljer att fokusera på familjelivet då de får barn. LÄS MER

 5. 5. Kan lönen premieras av olika personlighetsdrag? : En kvantitativ studie om sambandet mellan personlighet och lön inom privat och offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Hellmark; Kim Naess; [2019]
  Nyckelord :Personlighet; lön; sektor; Levnadsnivåundersökningen; femfaktorteorin; humankapital; habitus; fält;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om personligheten kan tänkas påverka lön och om personligheten i så fall har olika betydelse beroende på socioekonomisk befattning och sektorstillhörighet. I Sverige har det visat sig att lönen generellt är högre i den privata sektorn än i den offentliga, samt att den offentliga sektorn till stor del består av kvinnodominerade yrken. LÄS MER