Sökning: "Lex maria fall"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lex maria fall.

 1. 1. Orsaker till felaktiga patientbedömningar av ambulanssjuksköterskor vid hänvisning till egenvård : resultat från en mixad metodstudie

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Johansson; Kristin Lundgren; [2021]
  Nyckelord :prehospital bedömning; hänvisning till egenvård; ambulanssjuksköterska; prehospital patientsäkerhet; mixed method design; Lex Maria-fall; händelseanalys; journalgranskning;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har antalet ambulansuppdrag samt inflödet av patienter till landets akutmottagningar ökat. Det är en orsak till att arbetssättet inom ambulanssjukvården har utvecklats kring hänvisning av patienter till rätt vårdnivå som exempelvis akutmottagning, direktspår till specialistsjukvård, primärvård eller egenvård i hemmet. LÄS MER

 2. 2. New Public Management inom vårdsektorn - En undersökning om hur NPM i form av inhyrda sjuksköterskor påverkar vårdkvaliteten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Bokelid; Louise Sköldback; [2018]
  Nyckelord :New Public Management; Lex Maria; inhyrda sjuksköterskor; hiered nurses; granskningssamhälle; auditsociety; Christopher Hood; patientsäkerhet; patient security; kontinuitet; continuity; SUS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det råder en diskussion om huruvida NPM i offentlig verksamhet är gynnande eller missgynnande. Denna uppsats ämnar undersöka om NPM i form av inhyrda sjuksköterskor påverkar vårdkvaliteten. Måttet på vårdkvalitet utgörs i detta fall av Lex Maria anmälningar, och undersökningen har begränsats till Skånes Universitetssjukhus. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av anmälningar enligt Lex Maria år 2000 och år 2010

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Marcus Kidbro; Joel Mattisson; [2012]
  Nyckelord :Lex Maria; patient safety; nursing; Lex Maria; patientsäkerhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lex Maria infördes på 1930-talet efter att personal på ett sjukhus i Stockholm råkade förväxla ett läkemedel med ett rengöringsmedel vilket resulterade i att många patienter dog. Genom att känna till vilka misstag som görs och varför ökar, yrkeskompetensen och på så sätt höjs patientsäkerheten inom vården. LÄS MER

 4. 4. Lex Sarah-anmälningar : en beskrivande studie från en kommun i Mellansverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Larsson; Sabina Lindborg; [2011]
  Nyckelord :Lex Sarah; vårdkvalitet; övergrepp mot äldre;

  Sammanfattning : Syftet var att beskriva innehållet i Lex Sarah- anmälningar och dess påföljder på kommunala äldreboenden i en större kommun i Mellansverige under år 2010. En beskrivande kvalitativ design användes och materialet analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Duk i buk : Functional Resonance Accident Model i en vårdrelaterad kontext

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Helen Alm; [2008]
  Nyckelord :Functional Resonance Accident Model; Patientsäkerhet; Olycksanalys; Vårdskador;

  Sammanfattning : Ett stort antal människor dör på grund av skador som de fått inom vården och som hade kunnat förebyggas. Det finns siffror som pekar på att dessa vårdskador överskrider antalet döda i trafiken. Vid Östergötlands landsting finns sedan år 2005 en fast enhet som arbetar med patientsäkerhet. LÄS MER