Sökning: "Lexikal"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet Lexikal.

 1. 1. Läsbarhet i partipolitiska valmanifest ur ett andraspråksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Oscar Tingberg; [2019-04-10]
  Nyckelord :valmanifest; svenska som andraspråk; ordförråd; läsbarhet; ordvariation; lexikal profil;

  Sammanfattning : Sverige är ett demokratiskt samhälle, vilket styrs av politiker och politiska partier som vart fjärde år röstas fram av landets medborgare. Detta val är av stor vikt för såväl enskilda innevånare som landet och det demokratiska systemet i stort. LÄS MER

 2. 2. Mikrostrukturell utveckling i narrativer hos sju- till nioåriga en- och flerspråkiga elever.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :My Engarås; Tilda Olling; [2019]
  Nyckelord :narrativ; mikrostruktur; enspråkighet; flerspråkighet; mikrostrukturella mått; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om mikrostrukturell utveckling i narrativer hos en- och flerspråkiga elever i åldrarna sju till nio år. Ett sekundärt syfte var att klargöra om det förekom skillnader i utveckling mellan en- och flerspråkiga elever över sju månaders tid. LÄS MER

 3. 3. Ordförråd hos elever i en mångkulturell skola : Lexikal organisation hos två klasser i årskurs 2 och 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Jenny Norman; [2019]
  Nyckelord :association tests; lexical organisation; lexical development; the syntagmaticparadigmatic shift;

  Sammanfattning : The young learner’s lexicon is a predictor for its future success in school, and the organization of the lexicon needs to be well developed in order to give the learner efficient access to the words’ use and meaning. The purpose of the study is to investigate the word association pattern among 31 students in the second and the fifth grade in a multicultural Swedish school, and to try to explain these patterns in relation to variables such as age, gender, time spent in Sweden, linguistic background and the teachers’ assessment of the students’ abilities. LÄS MER

 4. 4. Neural bearbetning av regelbunden och oregelbunden aspektböjning i modern grekiska : En MMN-studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lexical access; Morphology; Aspect; Inflection; Mismatch Negativity; sMMN; ERP; Greek; Lexikal access; Morfologi; Aspekt; Böjning; Mismatch Negativity; sMMN; ERP; Grekiska;

  Sammanfattning : Skillnader i morfologisk komplexitet mellan språk har inte fått mycket fokus i forskningen kring neural bearbetning av morfologisk information. Trots detta har slutsatser dragits gällande böjningsmorfologi argumenterande för en skild bearbetning baserat på regelbundenhet, dvs. LÄS MER

 5. 5. Högfrekventa innehållsord i svenska bilderböcker - förskolebarns förmåga att producera vanligt förekommande innehållsord

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Annie Karlsson; Anna Svensson; [2019]
  Nyckelord :barnspråk; korpus; lexikal-semantisk utveckling; semantiska domäner.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att bidra till insikter om den lexikal-semantiska utvecklingen genom att identifiera vilka innehållsord samt semantiska domäner barn förväntas behärska i förskoleåldern. Metod: En korpus av populära bilderböcker för svensktalande barn sammanställdes för att undersöka vilka ord som är högfrekventa samt vilka semantiska domäner dessa ord tillhör. LÄS MER