Sökning: "Lexikal"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Lexikal.

 1. 1. Språkets betydelse för lärandet i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sophia Klangegård; Petra Sjölin; [2019]
  Nyckelord :Diskursiv; Kodväxling; Lexikal; Matematik; Mathematics education; Mathematics learners; Modersmål; Språk;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöks språkets betydelse för lärandet i matematik. Granskning av forskning påvisar olika riktningar i undervisningen kring språk i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Vetenskapligt språk i svenska som andraspråk på gymnasiet. En systemisk-funktionell analys av utredande texter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Cecilia Kristoffersson; [2018-10-18]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; SFL; grammatisk metafor; transitivitet; skolspråk; lexikal densitet;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att med hjälp av systemisk-funktionell lingvistikundersöka språkliga strukturer i utredande texter skrivna av elever som studerar kursenSvenska som andraspråk 3 på gymnasiet. Studiens två frågeställningar är: Vilka skillnader ochlikheter avseende processer, grammatiska metaforer och täthet finns mellan texter sombedömts som A, E respektive F i Svenska som andraspråk 3? samt Hur samspelar processer,grammatiska metaforer och täthet i elevernas texter? Studiens teoretiska ram tillika metod ärsystemisk-funktionell lingvistik. LÄS MER

 3. 3. Quality Assessment of Conversational Agents : Assessing the Robustness of Conversational Agents to Errors and Lexical Variability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonathan Guichard; [2018]
  Nyckelord :Adversarial Testing; Conversational Agents; Chatbots; Natural Language Understanding;

  Sammanfattning : Assessing a conversational agent’s understanding capabilities is critical, as poor user interactions could seal the agent’s fate at the very beginning of its lifecycle with users abandoning the system. In this thesis we explore the use of paraphrases as a testing tool for conversational agents. LÄS MER

 4. 4. VARSÅGOD – En kartläggning och analys av översättningsmotsvarigheter till språkhandlingsmarkören please

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Anni Bjervås; [2018]
  Nyckelord :Please; artighetsuttryck; jämförande metod; språkhandlingsmarkör; språkhandlingsteori; språkhandlingsvillkor; unik enhet; översättning; dialoger litteratur ; korpuslingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker översättning mellan svenska och engelska av språkhandlingsmarkören please, vilken är knuten till språkhandlingen request och i detta språkpar utgör vad Tirkkonen-Condit (2004) benämner unik enhet. Undersökningen avser att svara på vilken effekt språkhandlingsmarkörens status som unik enhet kan få på språkhandlingsassociationer i översättningen av dialoger. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av lexikal organisation hos äldre utan diagnostiserad kognitiv nedsättning genom kartläggning av associationsmönster

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Frida Schultz; Hanna Östenberg; [2018]
  Nyckelord :paradigmatic associations; syntagmatic associations; naming ability; level of education; age; associationstest; paradigmatiska associationer; syntagmatiska associationer; benämningsförmåga; utbildningsnivå; ålder;

  Sammanfattning : Lexikal organisation hos äldre personer är ett relativt outforskat område. Studies syfte var att tillföra information om lexikal organisation hos äldre personer med svenska som modersmål i form av kartläggning av associationsmönster, samt att undersöka om samband fanns mellan associationsmönster och benämningsförmåga, ålder samt utbildningsnivå hos ovan nämnda population, då tidigare forskning om detta är begränsad. LÄS MER