Sökning: "Leyla Abdullahi Artan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leyla Abdullahi Artan.

  1. 1. Patienters upplevelser av egenvård vid Diabetes mellitus, typ 2 : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Leyla Abdullahi Artan; Fathi Abdi Nur; [2023]
    Nyckelord :Diabetes Mellitus type 2; Self-care; Experiences; Diabetes Mellitus typ 2; Egenvård; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus förekommer i två huvudformer och delas in i typ 1 (DM1) och 2 (DM2). DM1 grundar sig i insulinbrist och DM2 i insulinresistens. Förekomsten av DM2 är ett folkhälsoproblem som ökar både i Sverige och globalt. För att kunna lindra sjukdomen krävs det medicinska behandlingar men även egenvård. LÄS MER