Sökning: "Leyla Elisabeth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leyla Elisabeth.

  1. 1. Thailand Tur & Retur - En undersökning av svenska turisters resvanor till Thailand

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Karin Öberg; Leyla Larsson Sala; Terese Gunnarsson; [2011]
    Nyckelord :turism; turist; platsidentitet; äkthet; image; Social Sciences;

    Sammanfattning : Titel: Thailand Tur & Retur - En undersökning av svenska turisters res-vanor till Thailand Ämne: Kandidatuppsats i Service Management (15 högskolepoäng) vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet Författare: Terese Gunnarsson, Leyla Larsson och Karin Öberg' Handledare: Jan-Henrik Nilsson och Elisabeth Högdahl Nyckelord: Turism, turist, platsidentitet, äkthet, image Frågeställning: – Varför reser svenskar till Thailand? – Varför väljer många svenska turister att återvända till Thailand? – Hur har tsunamin påverkat svenskarnas resmönster till Thailand? Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga och undersöka de bakomliggande faktorerna till varför turister väljer att återkomma till ett specifikt resmål samt hur en naturkatastrof kan tänkas påverka resmålets attraktionskraft. Metod: Vi har valt att använda kvalitativa metoder i form av tio stycken djupintervjuer. LÄS MER