Sökning: "Leyla Olausson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leyla Olausson.

  1. 1. Initial Public Offering : En kvantitativ studie av IPO:ers utveckling

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Leyla Olausson; Sofia Fredrixon Dalman; [2017]
    Nyckelord :Underpricing; Initial return; Long-term performance; New stock issues; IPO; Firm size; Firm age; Industry affiliation; Period of Issue; Gender diversity.; Underprissättning; Initial avkastning; Långsiktig prestation; nyintroduktion; IPO; Företagsstorlek; Bolagsålder; Branschtillhörighet; Noteringsperiod; Könsfördelning.;

    Sammanfattning : Inledning: Historiskt sett har IPO:er ofta varit underprissatta vilket har resulterat i att de i genomsnitt haft en hög initial avkastning, det vill säga, hög avkastning den första handelsdagen. Detta har skapat en uppfattning om att nyintroduktioner är ett bra investeringsalternativ för de som vill ha en avkastning utöver det normala. LÄS MER