Sökning: "Leyli Lisa Almali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leyli Lisa Almali.

  1. 1. Motivation : Hur lärare motiverar inaktiva/lågaktiva barn i skolan till rörelse under lektionerna i idrott och hälsa

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

    Författare :Leyli Lisa Almali; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man som idrottslärare kan motivera inaktivasamt lågaktiva barn till fysisk rörelse under idrottstimmar. Frågeställningar: • Vilka strategier använder idrottslärare för att motivera inaktiva elever till att delta iundervisningen? • Hur fungerar dessa strategier? Metod Studien har en kvalitativ ansats och består av intervjuer och observationer, detta för att hittasvar på studiens frågeställningar. LÄS MER