Sökning: "Lgr 11"

Visar resultat 1 - 5 av 538 uppsatser innehållade orden Lgr 11.

 1. 1. Undervisning i fritidshemmet : konstruktionen av undervisningsbegreppet i gränslandet mellan två traditioner

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christian Andersson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; undervisning; kapitel 4; läroplan; lgr11; diskursanalys;

  Sammanfattning : Fritidshemmet erhöll från och med höstterminen 2016 en mer uttalad plats i styrdokumenten i och med att verksamheten fick ett eget kapitel i läroplanen. Makthavarna bakom läroplanskapitlet framhöll klart och tydligt att det handlade om ett förtydligande av uppdraget, inte en förändring av detsamma. LÄS MER

 2. 2. Digitala hjälpmedel inom svenskämnets läsundervisning : hur åtta svensklärare använder digitala hjälpmedel inom svenskämnets läsundervisning i årskurs 7–9, och vilka faktorer som de uppfattar påverkar den användningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Per Rossow; [2021]
  Nyckelord :Digitala hjälpmedel; svenskämnet; läsundervisning; app; dator; Chrome Book; iPad;

  Sammanfattning : I Lgr 11 påpekas vikten av att alla elever får lära sig att använda digital teknik som en del av undervisningen. Jag använder mig av begreppet digitala hjälpmedel som ett paraplybegrepp som refererar till alla olika program, verktyg eller apparater som är digitala och används i skolundervisning. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningsförändring och läroplaner : En idéanalys av Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr 11

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Thea Nilsson Åsman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Högpresterande elevers läsutveckling i årskurs 1 : En lärarcentrerad studie från ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jessica Graae; [2021]
  Nyckelord :High-achieving students; reading development; year 1; teacher-centered study; sociocultural perspective; Högpresterande elever; läsutveckling; årskurs 1; lärarcentrerad studie; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien behandlar ämnet högpresterande elevers läsutveckling i årskurs 1 ur ettlärarperspektiv där den teoretiska förankringen är det sociokulturella perspektivet.Det finns lite forskning kring ämnet, och det som behandlas är oftast elever mellan5–8 års ålder och forskningen är oftast fokuserad ur ett elevperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att möta elever med språkstörning : - ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Rönnerberg; [2021]
  Nyckelord :Förebyggande; hälsofrämjande; kommunikation; lärande; socialt samspel; språkstörning;

  Sammanfattning : Rönnerberg, Josefin (2020). Att möta elever med språkstörning - ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER