Sökning: "Lgr 11"

Visar resultat 1 - 5 av 603 uppsatser innehållade orden Lgr 11.

 1. 1. Bildlärare och deras läromedel : en kvalitativ intervjustudie om bildämnets uppdrag och villkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Peter Nuottaniemi; [2023]
  Nyckelord :Bildämnet; läromedel; läroplansteori; intervjustudie; ämneskonception;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka bildlärares val och tillämpning av läromedel. Det är en kvalitativ intervjustudie som genom fem bildlärares röster om läromedel belyser bildämnets uppdrag och villkor, samt de utmaningarna och behov de upplever finns i yrket. LÄS MER

 2. 2. Representations of Culture in ESL Textbooks for Young Learners

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Stefan Grunnlid; [2023]
  Nyckelord :Cultural representations; learner textbooks; ESL textbooks;

  Sammanfattning : In both LGR 11 and LGR 22 (Skolverket, 2019; Skolverket, 2022) Skolverket prescribes that those students within the English subject should be given opportunities to learn about the culture in different English-speaking areas. The researcher therefore investigated the extent to which the culture of different English-speaking countries is represented in ESL textbooks. LÄS MER

 3. 3. Läroböcker samt undervisning i NO för årskurs 1–3 : En studie om NO-läroböcker och dess användning, samt om kunskapsemfaser i NO- undervisning utifrån intervjuer med lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Elliott; Doris Bosnjak; [2023]
  Nyckelord :NO-läroböcker; lågstadielärare; NO-undervisning; kunskapsemfaser; läroboksanalys; tematisk analys;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka representationen av NO-ämnena i läroböcker för lågstadiet, samt lärares NO-undervisning och användning av läroböcker i vederbörande undervisning utifrån deras eget perspektiv. De frågeställningar som studien ämnar att besvara är: Hur väl täcks läroplanens centrala innehåll i NO-ämnena i två läroböcker? På vilka sätt används läroböcker i NO-undervisning, och hur hanterar lågstadielärare en eventuell bristande representation av NO-ämnena och dess centrala innehåll i använda läroböcker? Vilka kunskapsemfaser kan identifieras i samtal med lågstadielärare om deras NO-undervisning? För att besvara dessa frågeställningar har två insamlingsmetoder använts; dels läroboksanalys av PULS NO-boken från 2011 och Boken om NO 1–3 från 2013, dels semistrukturerade intervjuer med fyra lågstadielärare om deras NO-undervisning och läroboksanvändning. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 5. 5. Fatta Matte! : En intervjustudie med lärare i årskurs F-3 om matematikundervisning för att etablera matematisk förståelse och matematiskt tänkande hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Veronica Dahlin; My Lindholm; [2022]
  Nyckelord :matematiskt tänkande; matematikämnet; abstrakt matematik; matematisk förståelse; undervisningsmetoder; årskurs F-3 och attityder.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie med lärare i årskurs F-3, som undervisar i matematik. Materialet har samlats in genom intervjuer med lärare som är verksamma på lågstadiet samt en matematikhandledare. LÄS MER