Sökning: "Lgr 11"

Visar resultat 1 - 5 av 521 uppsatser innehållade orden Lgr 11.

 1. 1. Friluftsliv i skolan : En kvalitativ studie om hur lärare tolkar och undervisar friluftsliv i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mattias Roth; [2020]
  Nyckelord :Outdoor education; sport and health; PE teachers; Friluftsliv; idrott och hälsa; idrottslärare;

  Sammanfattning : Teaching in outdoor recreation has long been an obvious part of the school, especially in the field of sports and health. In the new school reform, Lgr 11, outdoor life has more space than previous curricula. LÄS MER

 2. 2. Bildstöd : En litteraturstudie om hur bilder stöttar eller hämmar läsförståelse i andraspråket engelska.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexander Alfredsson; Alexandra Lindqwist Hajgato; [2020]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; Bildstöd; Engelska; Läsförståelse;

  Sammanfattning : I skolorna används inte bildstöd i den mån som den engelska lärarutbildningen och Spsm poängterar att det behövs. Bildstöd är ett hjälpmedel elever i svårigheter behöver och andra elever kan nyttja. LÄS MER

 3. 3. Svårigheter inom addition av bråk - En läromedelsgranskning av kritiska aspekter för elevers lärande i årskurs 6

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Agnes Kilman; Linus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bråk; addition av bråk; läromedel; variationsteori; kritisk aspekt; representationsformer. ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga hur två olika läromedel hanterar kritiska aspekter vid förståelsen för addition av bråk med hjälp av olika matematiska representationsformer.  Urvalet av läromedel var strategiskt explorativt och subjektivt för att öka läromedels relevans för studien. LÄS MER

 4. 4. Matematisk problemlösning med Navet Science Center : Kopplat till George Polyas fyra faser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johannes Butros; Linus Carlsson; [2020]
  Nyckelord :matematisk problemlösning; polyas fyra faser; navet science center; mellanstadiet;

  Sammanfattning : I LGR 11 (2018) betonas att problemlösning ska vara en central del av matematikundervisningen. Tidigare forskning (Lithner 2008; Boesen 2009) har lyft fram att problemlösning inte ges utrymme i klassrumsundervisningen. Denna studie undersöker hur Navets pedagoger arbetar med problemlösning och hur det kopplas till Polyas fyra faser. LÄS MER

 5. 5. Likvärdig bedömning - Lärare bedömer i historieämnet i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Korse; Anna Löfving; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Betygssystem; Historia; Historiedidaktik; Konstruktivism; Kunskapssyn; Lgr 11; Likvärdighet; Lpo 94; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Bedömning anses vara en svår uppgift i dagens skola. Kunskapskraven är uppbyggda med värdeord och ger därför utrymme för tolkning. I samband med införandet av Lgr 11 ställdes högre krav på en likvärdig betygssättning. LÄS MER