Sökning: "Lgr 11"

Visar resultat 1 - 5 av 589 uppsatser innehållade orden Lgr 11.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. Fatta Matte! : En intervjustudie med lärare i årskurs F-3 om matematikundervisning för att etablera matematisk förståelse och matematiskt tänkande hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Veronica Dahlin; My Lindholm; [2022]
  Nyckelord :matematiskt tänkande; matematikämnet; abstrakt matematik; matematisk förståelse; undervisningsmetoder; årskurs F-3 och attityder.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie med lärare i årskurs F-3, som undervisar i matematik. Materialet har samlats in genom intervjuer med lärare som är verksamma på lågstadiet samt en matematikhandledare. LÄS MER

 3. 3. Lärare i fritidshemmets upplevelse av läroplanens funktion i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Tobias Widman; Haris Hadzalic; [2022]
  Nyckelord :fritidshem; förutsättningar; lärare i fritidshem; läroplan; läroplansteori; ramfaktorer; realisering; transformering;

  Sammanfattning : Fritidshemsverksamheten har sedan år 2016 fått ett eget kapitel i den svenska läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2019a). Detta kapitel har medfört en större konkretisering av läraren i fritidshemmets yrkesuppdrag med beskrivning av syfte och ett centralt innehåll för verksamhetsplanering. LÄS MER

 4. 4. En historisk läroplansanalys i samhällskunskapsämnet : - Med inriktning av hållbar utvecklings tre dimensioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Hammar; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; läroplan; samhällskunskap; utbildning; läroplansteori; hållbarhetsdimensioner;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om skolans uppdrag att främja hållbar utveckling inom ramen för samhällskunskapsämnet har förändrats över tid. Detta undersöks utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekonomisk och miljömässig. LÄS MER

 5. 5. Måluppfyllelse för simundervisning i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie av idrottslärares uppfattningar av måluppfyllelse på mellan- och högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jonas Helghe; [2022]
  Nyckelord :swimming; physical education PE ; lifesaving; secondary school;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att belysa mellanstadielärares och högstadielärares arbete med måluppfyllelsen för elever i simundervisning. Studien utgår från tre frågeställningar: Hur bedriver idrottslärare simundervisning utifrån de krav de har för elevers måluppfyllelse? Vilka uppfattningar har idrottslärare om simundervisning för elevers progression till måluppfyllelse av de kunskapskrav som är reglerad i Lgr 11? Vad i skolans organisation kan påverka måluppfyllelsen i simundervisning för eleverna? Sju idrottslärare verksamma på mellan- och högstadiet har intervjuats. LÄS MER