Sökning: "Lgr 22"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Lgr 22.

 1. 1. Sexualitet, samtycke och relationer : Hur lärare arbetar för att implementera den nya läroplanen i klassrummet idag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :kajsa skoog; [2023]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; Undervisning; Lärare; Utbildning; Läroplan; Sexualundervisning; Sexualitet; Samtycke och Relationer.;

  Sammanfattning : Hösten 2022 infördes den nya läroplanen Lgr 22 som kom att ställa nya krav på sexualundervisningen i Sverige. Denna nya läroplan skapades främst i syfte för att ge lärare en klarare bild på hur de ska arbeta med sexualundervisningen för att tydligare lyfta olika elevers identitet samt hur viktigt det är med samtycke. LÄS MER

 2. 2. En syn på bedömning: idrottslärares syn på och implementering av bedömningsarbetet på högstadiet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Leila Bajrectarevic; Victor Johansson; [2023]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bedömning för lärande Bfl ; summativ bedömning; bedömning i och ämnet idrott och hälsa.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar idrottslärares syn på, och tillämpning av bedömning inom ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Syftet med arbetet är att undersöka hur idrottslärare på högstadiet förhåller sig till bedömningens olika funktioner i ämnet idrott och hälsa, men även att utifrån lärarnas syn på och sätt att arbeta med bedömning diskutera potentiella konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. En studie i vilka strategier elever i årskurs sju har med sig från årskurs sex för matematisk problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Madeleine Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :Problemlösning; strategier; matematik; grundskola.;

  Sammanfattning : Viktigt att elev hittar sina egna strategier för matematisk problemlösning för det matematiska utvecklandet. Att lära sig strategier vid problemlösning är ett centralt innehåll i läroplanen LGR 22 (Skolverket, 2022). LÄS MER

 4. 4. De centrala förändringarna i kursplanen, Lgr 22, gällande svenskämnets skrivundervisning i årskurs7–9 i relation till lärares syn på sin egen skrivundervisning : En systematisk litteraturstudie om lärares uppfattningar gällande 2011 års kursplan och dess inverkan på skrivundervisningen i svenskämnet för årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Emelie Rajic; Johanna Eén; [2023]
  Nyckelord :skrivundervisning; kursplan; högstadiet; lärare och sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en litteraturstudie som behandlar läroplanen i svenska och dess förändring från 2011 till 2022, samt lärares syn på sin egen skrivundervisning i förhållande till läroplanen, Lgr11. Studien vilar på den sociokulturella teorin där man tror att allt lärande sker i samspel med andra. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet i textböcker för förstaspråksundervisning : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Wilma Junger; Madelia Sörensson; [2023]
  Nyckelord :jämställdhet; genus; textbok; läsebok; förstaspråksundervisning; grundskola;

  Sammanfattning : I dagens Läroplan för grundskolan, Lgr 22 (Skolverket 2022) ges begreppet jämställdhet stort utrymme och det framgår att jämställdhet ska genomsyra utbildningen. Det framgår även att undervisningen i svenskämnet lägger stor vikt vid läsning och bearbetning av text, vilket ställer krav på att materialet som används ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv. LÄS MER