Sökning: "Lgy 70 kursplaner"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lgy 70 kursplaner.

 1. 1. Gymnasieutbildningens förändring över tid ─ En analys med biologiämnet som utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jenny Rhodin Edsö; [2011]
  Nyckelord :biologi; gymnasieskolan; kunskapsemfaser; läroplan; läroplansteori;

  Sammanfattning : I detta arbete har gymnasieutbildningens förändring från 1970 till idag undersökts. Som utgångspunkt för undersökningen har biologiämnet studerats. Under tiden från 1970 till idag har två läroplaner gällt (Lgy 70 och Lpf 94) och i år börjar en tredje att gälla (Gy 11). LÄS MER

 2. 2. KUNSKAP ÄR MAKT: En jämförande analys av kursplaner i engelska för gymnasieskolan med språkkunskap, kunskapssyn och makt i fokus.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anniqa Frid; Christian Schnell; [2008]
  Nyckelord :Makt; kunskapssyn; språkkunskap; Lgy 70; Lpf 94; m;

  Sammanfattning : De frågor uppsatsen fokuserar på är vad det är för kunskapssyn som präglar Lgy 70 och Lpf 94, och vem besittermakten i det postmoderna klassrummet.Vår undersökning är baserad på litterära källor därför har vi valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalysför att på bästa sätt kunna synliggöra läroplanernas olika kunskapssyner. LÄS MER

 3. 3.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anders Johansson; Anna Wängdahl; [2006]
  Nyckelord :pedagogik; kunskapssyn; gymnasieskola; gymnasieprogram; fordonsprogrammet; yrkesförberedande program; samhällsklasser; kärnämnen;

  Sammanfattning : Då Lpf 94 ersatte Lgy 70 förändrades gymnasieskolan genom att alla program blev treåriga. Kärnämnenas införande innebar att alla utöver karaktärsämnena läste gemensamma ämnen med gemensamma kursplaner. LÄS MER