Sökning: "Li Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Li Berglund.

 1. 1. Vetenskaplig grund och forskning : En enkätstudie om vetenskaplig grund i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Berglund; [2015]
  Nyckelord :preschool; preschool teacher; scientific basis; school law; förskola; förskollärare; vetenskaplig grund; skollag;

  Sammanfattning : Purpose and questions: The Swedish School Law states that education in preschools and schools shall rest on a scientific base. The aim of this study is to examine to what extent and in what ways that preschool teachers are acquiring and getting information about research. LÄS MER

 2. 2. Applicering av kundorderpunktsmodeller på utbildningar inom en konsultverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Klara Berglund; Per Christensson; [2015]
  Nyckelord :Consulting; consultancy; customer order decoupling point; CODP; customer order decoupling point model; ETO supply chain; development dimension; engineering dimension; development process; Konsultverksamhet; kundorderpunkt; KOP; kundorderpunktsmodell; ETO-försörjningskedja; utvecklingsdimension; utvecklingsprocess;

  Sammanfattning : Syfte– Examensarbetets syfte  är att beskriva utvecklingsprocessen för utbildningar inom en konsultverksamhet utifrån kundorderpunktsmodeller som används inom tillverkande verksamheter. Syftet har brutits ned i två delmål:Delmål: Att beskriva utvecklingsprocessen för utbildningar inom en konsultverksamhet. LÄS MER

 3. 3. Patienters inställning till att dela rum : En deskriptiv tvärsnittstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Li Anbo Berglund; Linda Skytesvall; [2012]
  Nyckelord :gender; bed occupancy; mixed gender; sleep disruption; Kön; platsbeläggning; blandade kön; störd nattsömn;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGSyftet med studien var att undersöka patienters inställning till att dela rum med patienter av motsatt kön och ålder. Metoden som användes var en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats som utfördes på två akutkirurgiska avdelningar. Det var 33 inneliggande patienter som deltog i studien. LÄS MER

 4. 4. Inköpsorganisation och förbättringsförslag i ett medelstort tillverkande företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Sonny Berglund; Claes Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Purchasing; Purchasing organization; Purchasing strategy; Organization; Centralization; Kraljic matrix; Inköp; Inköpsorganisation; Inköpsstrategi; Organisation; Centralisering; Kraljic s matrix; Samverkanslivcykeln;

  Sammanfattning : Inköp har en direkt påverkan på ett företags lönsamhet, vilket gör att fokus på att reducera inköpskostnader kan leda till stora positiva effekter. Inköp i ett företag är i regel organiserad i en hierarkisk struktur som bör anpassas utifrån de utmaningar ett företag ställs inför. LÄS MER

 5. 5. Mobbning bland barn i skolan : Hur fyra F-6 skolors antimobbningsgrupper beskriver sitt arbete för att få nolltolerans mot mobbning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Berglund; [2012]
  Nyckelord :mobbning; antimobbningsgrupp; normer; hypoteser;

  Sammanfattning : Bullying is today a major problem in schools worldwide. Far too many children are forced to undergo bullying day in and day out without anyone seeing or doing something. My purpose with this study is to find out how four F-6 schools in a municipality south of Stockholm are describes their work to get zero tolerance for bullying at their school. LÄS MER