Sökning: "Li Dinnetz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Li Dinnetz.

  1. 1. Personlig utveckling i relation till chefen samt mjuka och hårda värden - En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser på en privat bank

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Li Dinnetz; Jacob Nilsson; [2023]
    Nyckelord :Mjuka värden; hårda värden; chef; ledarskap; läromiljö; personlig utveckling; Soft values; hard values; manager; leadership; learning environment; personal development; lifelong learning.; Social Sciences;

    Sammanfattning : En kvalitativ studie som består av sex intervjuer med medarbetare från en privat bank. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur medarbetare upplever att deras chef påverkar deras personliga utveckling genom mjuka värden, hårda värden och olika sorters ledarskap. LÄS MER