Sökning: "Li Tonberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Li Tonberg.

  1. 1. Vägen tillbaka till livet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Caisa Magnusson; Li Tonberg; [2022-01-19]
    Nyckelord :cardiac arrest; survivors; experiences;

    Sammanfattning : Tidigare forskning och statistik visade att hjärtstopp är ett tillstånd med hög dödlighet men att en ökning i överlevnad kan ses. Vad som också framgick av tidigare forskning är att många upplever en god hälsa efter hjärtstoppet men utmaningar såsom kognitiva och emotionella nedsättningar förekommer. LÄS MER