Sökning: "Lidande"

Visar resultat 1 - 5 av 1856 uppsatser innehållade ordet Lidande.

 1. 1. Unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : Baserat på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alva Låke; Zia Gul; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; lidande; kvalitativ metod; personcentrerad vård; kvinnor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Att drabbas av denna sjukdom kan skapa fysiska och känslomässiga problem. De vanligaste behandlingarna är kirurgi, cytostatika och strålning. Dessa behandlingar leder till fysiska och psykiska påfrestningar. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Maria Larsson; Rebecca Noppa; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning är en kulturell tradition som utövas i mestadels Afrika, men också i Mellanöstern och Asien. Omkring 200 miljoner kvinnor beräknas idag vara könsstympade och cirka 3 miljoner beräknas vara i risk för att utsättas för ingreppet årligen. LÄS MER

 3. 3. Hot och våld mot sjuksköterskor inom slutenvården : En integrerad litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Oscar Strömqvist; Sturla Martin Kolding; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskor; våld; hot; slutenvård; litteraturstudie; integrerad litteraturstudie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika yrkesgrupper löper större risk att utsättas för hot och våld. Sjuksköterskor har direktkontakt med människor i olika typer av lidande, därmed finns det en stor risk att utsättas för utmanande beteenden eller situationer. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser av patientens omvårdnadsbehov vid livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Carin Karlsson Forsman; Madeleine Persson; [2020]
  Nyckelord :end of life care; literature review; nurses experience; palliative care; livets slutskede; litteraturöversikt; sjuksköterskans upplevelser; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ska förebygga och lindra lidande genom att tidigt identifiera, bedöma och behandla smärta samt se till de fysiska, psykosociala och andliga behoven. Omvårdnaden fokuserar på smärtlindring, stöd och information till patienten och dess närstående. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av isolering hos patienter koloniserade med multiresistenta bakterier inom slutenvården : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Perdal; [2020]
  Nyckelord :multiresistenta bakterier; patient isolering; upplevelse; omvårdnad; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Multiresistenta bakterier är bakterier som utvecklat motståndsmekanismer mot läkemedel. Risken för att koloniseras av dessa bakterier är ett problem som ökar globalt, följaktligen växer antalet patienter som vårdas isolerade. LÄS MER