Sökning: "Lidia Rodriguez Dobke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lidia Rodriguez Dobke.

  1. 1. Ungdomars föreställningar om arbetets genus

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Lidia Rodriguez Dobke; Tina Johansson; [2003]
    Nyckelord :genus; ungdomar; yrkesval; studie- och yrkesvägledning; status; habitus;

    Sammanfattning : I föreliggande examensarbete undersöks ungdomars föreställningar om manligt och kvinnligt i arbetslivet, hur ungdomarna kopplar dessa till status samt om de upplever sina tankar som frihetsalstrande eller begränsande. De ungdomar som undersökts kan med lätthet dela in olika arbeten i genuskategorierna kvinnligt och manligt samt förknippar status med genus låg status förknippas oftare med kvinnligt och hög status med manligt. LÄS MER