Sökning: "Life imprisonment"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Life imprisonment.

 1. 1. Livstidsstraffet - normalstraffet för mord? - En straffteoretisk analys av lagens strängaste straff.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Desirée Wiberg Hammar; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Livstids fängelse; Life imprisonment; Straffteorier; Criminal theories; Mord; Murder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år avlider i genomsnitt 100 personer i Sverige till följd av dödligt våld, däribland mord. På senare år har det höjts röster om att de som döms för mord många gånger döms till alltför lindriga straff, med hänsyn till att mord anses vara den mest klandervärda handling en människa kan begå. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av isoleringsvård vid somatisk sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Djurman; Annika Gardell; [2018]
  Nyckelord :Communicable diseases; experience; immunocompromised host; patient; patient isolation.; Immunsupprimerad värd; infektionssjukdom; isoleringsvård; patient; upplevelse.;

  Sammanfattning : Background: The development of contemporary isolation measures has emerged through centuries from the time of ships under quarantine to modern personal protective equipment and knowledge about disease control. The underlying need for care in isolation could be multidrug resistant organisms or immunosuppression. LÄS MER

 3. 3. Fängelse på livstid - normalpåföljd vid mord?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Walkenfors; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Påföljden för mord ändrades år 2009 och en mer nyanserad påföljdsmodell infördes. Tidigare hade påföljden för mord antingen varit fängelse i 10 år eller på livstid, men nu infördes istället en modell, som gav domstolarna mer utrymme att utdöma tidsbestämda fängelsestraff mellan 10 och 18 år samt på livstid. LÄS MER

 4. 4. Påföljden för mord - standardfall och normalstraff

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Stefan Olafsson; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffvärdet intar en central position inom det svenska straffsystemet. Det abstrakta värdet, eller straffskalan, ger en utgångspunkt för beräkningen av straffvärde. LÄS MER

 5. 5. Satsujin - En jämförelse mellan det japanska och det svenska straffrättssystemet vid mordfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; komparativ rätt; mord; criminal law; comparative law; homicide; Japan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : No industrialized democracy has a lower crime rate than Japan. Nor does any other country have such high conviction rate. How is this possible? The following paper deals with the investigation, the procedural phase and the execution phase of a murder case in Japan. This will be compared with the corresponding Swedish procedure. LÄS MER