Sökning: "Life-World"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet Life-World.

 1. 1. Barnmorskan som klok väktare av den första stunden – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Rakel Sahlberg; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; väktare; den första stunden; dynamik; relation;

  Sammanfattning : Background: The first meeting between child and mother creates the first and mostimportant relationship in the child’s life. Today, there is limited research on midwifes’experiences of the first moment after childbirth. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jolina Green; Frida Marthinsson; [2020]
  Nyckelord :a development of coping strategies; a sense of security; an uncertain future; breast cancer; care relationship; comprehensive view; experience; health; life world; loneliness; meaning and context; nurse; women; bröstcancer; en känsla av trygghet; en oviss framtid; en utveckling av copingstrategier; ensamhet; helhetssyn; hälsa; kvinnor; livsvärld; mening och sammanhang; sjuksköterska; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att insjukna i bröstcancer påverkar hela individens livsvärld, vilket ställer höga krav på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det behövs fler studier som visar hur dessa individer upplever sin situation. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. LÄS MER

 3. 3. En begreppsanalys av professionell identitet : För specialistsjuksköterskor inom intensivvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Sofi Appring; Vera Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Professional identity; Nurse specialists; Critical care; Concept analysis; Life world.; Professionell identitet; Specialistsjuksköterskor; Intensivvård; Begreppsanalys; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Professionell identitet tolkas utifrån tidigare studier som ett relativt inkonsekvent begrepp, vilket leder till att begreppet är svårt att konkret använda och tillämpa inom sjuksköterskeprofessionen. Det förefaller även finnas en kunskapslucka vad gäller professionell identitet i relation till specialistsjuksköterskor inom intensivvård samt hur professionell identitet kan ses ur ett livsvärldsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt för att belysa kvinnors upplevda erfarenheter av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Frida Magnusson; My Nordström; [2020]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Women; Female; Life experiences; Life change events; Bröstcancer; Kvinnor; Levda erfarenheter; Livsavgörande händelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor i världen. Trots att förekomsten av bröstcancer uppskattas öka årligen har mortaliteten minimerats på grund av rutinmässiga mammografikontroller som kan upptäcka indikationer på bröstcancer i ett tidigare skede. LÄS MER

 5. 5. Suicidprevention vid bipolärt syndrom : Specialistsjuksköterskors erfarenheter inom vuxenpsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Weiberg Fredrik; Johansson Lina; [2020]
  Nyckelord :Adults; Bipolar Syndrome; Experiences; Open psychiatric care; Suicide Prevention; Specialist Nurses; Bipolärt syndrom; Erfarenheter; Psykiatrisk öppenvård; Specialistsjuksköterskor; Suicidprevention; Vuxna personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med bipolärt syndrom utgör en stor riskgrupp för suicid. Sjuksköterskor arbetar aktivt, på olika sätt, med att förebygga suicidal problematik. Detta arbete är svårt och komplext, men kan underlättas genom att ha en gemensam plan vid försämring. LÄS MER